Diễn đàn CK1 YTCC - Ninh Thuận

Bài giải tin học ứng dụng

Go down

Bài giải tin học ứng dụng

Bài gửi  Kinh Thi on Sun Oct 23, 2011 7:11 am

Men chao cac anh chi hoc vien lop CK1 Ninh Thuan,

Than gui cac anh chi dap an cua de thi Epi-Info lan 1. Trong bai em co su dung high light mau xanh la cau lenh duoc su dung trong Stata, con high light mau vang la dap an duoc ghi vao phieu tra loi trong bai thi, chu viet mau do la phan ly giai ket qua.

Neu cac anh chi co nhu cau trao doi them ve bai thi lan 1 hoac co nhu cau duoc on tap them thi co the lien he qua dien thoai voi em. Chuc cac anh chi se dat ket qua cao trong lan thi nay.

Than chao,

--

Huynh Ngoc Van Anh
E-mail: huynhngocvananh@gmail.com
Bo mon: Thong ke
Khoa Y Te Cong Cong - Dai hoc Y Duoc TPHCM
Dia chi: 159 Hung Phu, P.8, Q.8
Cell: 0909.944.845
avatar
Kinh Thi

Tổng số bài gửi : 40
Join date : 07/06/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải tin học ứng dụng

Bài gửi  Kinh Thi on Sun Oct 23, 2011 7:12 am

**Câu 2:

tab1 gioi nhomtuoi hocthem diemtb-> tabulation of gioiGioi tinh | Freq. Percent Cum.

------------+-----------------------------------

nu | 554 69.25 69.25

nam | 246 30.75 100.00

------------+-----------------------------------

Total | 800 100.00-> tabulation of nhomtuoiNhom tuoi | Freq. Percent Cum.

------------+-----------------------------------

13-14 tuoi | 274 34.25 34.25

15-16 tuoi | 321 40.13 74.38

>= 17 tuoi | 205 25.63 100.00

------------+-----------------------------------

Total | 800 100.00-> tabulation of hocthemTG hoc them |

sau gio hoc | Freq. Percent Cum.

------------+-----------------------------------

<2 gio | 351 43.88 43.88

2-3 gio | 242 30.25 74.13

>3 gio | 207 25.88 100.00

------------+-----------------------------------

Total | 800 100.00-> tabulation of aplucAp luc hoc |

tap | Freq. Percent Cum.

------------+-----------------------------------

khong | 579 72.38 72.38

co | 221 27.63 100.00

------------+-----------------------------------

Total | 800 100.00**Câu 3:

sum diemtc, dDiem tram cam CESD

-------------------------------------------------------------

Percentiles Smallest

1% .5 0

5% 3 0

10% 4 0 Obs 800

25% 7 0 Sum of Wgt. 80050% 12 Mean 14.26125

Largest Std. Dev. 9.401249

75% 19 48

90% 27 48 Variance 88.38348

95% 33 49 Skewness 1.120219

99% 44 50 Kurtosis 4.156339**Câu 4:bysort gioi: sum diemtc-------------------------------------------------------------------------------

-> gioi = nuVariable | Obs Mean Std. Dev. Min Max

-------------+--------------------------------------------------------

diemtc | 554 13.55235 9.156168 0 50-------------------------------------------------------------------------------

-> gioi = namVariable | Obs Mean Std. Dev. Min Max

-------------+--------------------------------------------------------

diemtc | 246 15.85772 9.762908 0 48

bysort gioi: sum metmoi, de-------------------------------------------------------------------------------

-> gioi = nuDiem thang do muc do met moi

-------------------------------------------------------------

Percentiles Smallest

1% 13 13

5% 14 13

10% 15 13 Obs 554

25% 17 13 Sum of Wgt. 55450% 19 Mean 19.73105

Largest Std. Dev. 3.574808

75% 22 30

90% 25 30 Variance 12.77925

95% 27 30 Skewness .5648867

99% 29 33 Kurtosis 3.21896-------------------------------------------------------------------------------

-> gioi = namDiem thang do muc do met moi

-------------------------------------------------------------

Percentiles Smallest

1% 15 13

5% 16 15

10% 18 15 Obs 246

25% 19 15 Sum of Wgt. 24650% 22 Mean 22.54065

Largest Std. Dev. 3.9801

75% 25 32

90% 28 32 Variance 15.8412

95% 30 32 Skewness .2987328

99% 32 32 Kurtosis 2.595441
bysort gioi: tab1 hocthem-------------------------------------------------------------------------------

-> gioi = nu-> tabulation of hocthemTG hoc them |

sau gio hoc | Freq. Percent Cum.

------------+-----------------------------------

<2 gio | 257 46.39 46.39

2-3 gio | 170 30.69 77.08

>3 gio | 127 22.92 100.00

------------+-----------------------------------

Total | 554 100.00-------------------------------------------------------------------------------

-> gioi = nam-> tabulation of hocthemTG hoc them |

sau gio hoc | Freq. Percent Cum.

------------+-----------------------------------

<2 gio | 94 38.21 38.21

2-3 gio | 72 29.27 67.48

>3 gio | 80 32.52 100.00

------------+-----------------------------------

Total | 246 100.00**Câu 5:ttest diemtc, by(apluc)Two-sample t test with equal variances

------------------------------------------------------------------------------

Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

khong | 579 12.27288 .3325805 8.00269 11.61967 12.9261

co | 221 19.47059 .7215759 10.727 18.0485 20.89267

---------+--------------------------------------------------------------------

combined | 800 14.26125 .3323843 9.401249 13.6088 14.9137

---------+--------------------------------------------------------------------

diff | -7.197704 .698817 -8.569441 -5.825967

------------------------------------------------------------------------------

diff = mean(khong) - mean(co) t = -10.2998

Ho: diff = 0 degrees of freedom = 798Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0

Pr(T < t) = 0.0000 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 1.0000Nhóm có áp lực học tập có điểm trầm cảm trung bình cao hơn nhóm không có áp lực học tập. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,001.


**Câu 6:kwallis diemtc,by(nhomtuoi)Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test

+------------------------------+

| nhomtuoi | Obs | Rank Sum |

|------------+-----+-----------|

| 13-14 tuoi | 274 | 100705.50 |

| 15-16 tuoi | 321 | 127537.00 |

| >= 17 tuoi | 205 | 92157.50 |

+------------------------------+chi-squared = 14.872 with 2 d.f.

probability = 0.0006chi-squared with ties = 14.898 with 2 d.f.

probability = 0.0006Các nhóm tuổi có sự khác biệt về điểm trầm cảm và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p=0,0006 (hoặc p<0,001).**Câu 7:pwcorr diemtc metmoi, sig| diemtc metmoi

-------------+------------------

diemtc | 1.0000

|

|

metmoi | 0.3896 1.0000

| 0.0000

|Với r=0,39 à Có sự tương quan tuyến tính thuận với mức độ trung bình giữa điểm trầm cảm và điểm mệt mỏi về thể chất với p<0,001.**Câu 8:. regress diemtc metmoiSource | SS df MS Number of obs = 800

-------------+------------------------------ F( 1, 798) = 142.76

Model | 10716.5617 1 10716.5617 Prob > F = 0.0000

Residual | 59901.8371 798 75.0649588 R-squared = 0.1518

-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1507

Total | 70618.3987 799 88.3834778 Root MSE = 8.664------------------------------------------------------------------------------

diemtc | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

metmoi | .9336899 .0781436 11.95 0.000 .7802986 1.087081

_cons | -4.968094 1.63826 -3.03 0.003 -8.183903 -1.752286

------------------------------------------------------------------------------

Phương trình hồi quy:

Điểm trầm cảm = -4,97 + 0,93 x Điểm mệt mỏi

Với p<0,001 à có mối tương quan giữa điểm trầm cảm với điểm mệt mỏi về thể chất. Khi điểm mệt mỏi về thể chất tăng lên 1 điểm thì điểm trầm cảm tăng thêm 0,93 điểm.

R2 lý giải được 15,18% sự thay đổi của điểm trầm cảm khi điểm mệt mỏi thay đổi.**Câu 9:oneway diemtc xdgd,tabXung dot | Summary of Diem tram cam CESD

gia dinh | Mean Std. Dev. Freq.

------------+------------------------------------

khong bao | 10.615385 7.0692967 130

doi khi | 13.670819 8.4857122 562

luon luon | 21.722222 12.166933 108

------------+------------------------------------

Total | 14.26125 9.4012487 800Analysis of Variance

Source SS df MS F Prob > F

------------------------------------------------------------------------

Between groups 7935.86143 2 3967.93071 50.45 0.0000

Within groups 62682.5373 797 78.648102

------------------------------------------------------------------------

Total 70618.3987 799 88.3834778Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 40.1943 Prob>chi2 = 0.000Có sự khác biệt về điểm trầm cảm giữa các mức xung đột trong gia đình với p<0,001. Gia đình càng có nhiều xung đột thì điểm trầm cảm càng tăng.
avatar
Kinh Thi

Tổng số bài gửi : 40
Join date : 07/06/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải tin học ứng dụng

Bài gửi  Kinh Thi on Mon Oct 24, 2011 9:04 am

**Câu 10:gen tramcam=diemtc>=21tab1 tramcam-> tabulation of tramcamtramcam | Freq. Percent Cum.

------------+-----------------------------------

0 | 615 76.88 76.88

1 | 185 23.13 100.00

------------+-----------------------------------

Total | 800 100.00

**Câu 11:recode diemtb (min/5=1 "<=5")(5.1/6.9=2 "5.1-6.9")(7/7.9=3 "7-7.9")(8/max=4 ">=8"),gen(loaihs)(800 differences between diemtb and loaihs)


tab1 loaihs-> tabulation of loaihsRECODE of |

diemtb |

(Diem trung |

binh hoc |

tap) | Freq. Percent Cum.

------------+-----------------------------------

<=5 | 96 12.00 12.00

5.1-6.9 | 336 42.00 54.00

7-7.9 | 187 23.38 77.38

>=8 | 181 22.63 100.00

------------+-----------------------------------

Total | 800 100.00

**Câu 12:tab apluc tramcam, chi ro

+----------------+

| Key |

|----------------|

| frequency |

| row percentage |

+----------------+Ap luc hoc | tramcam

tap | 0 1 | Total

-----------+----------------------+----------

khong | 489 90 | 579

| 84.46 15.54 | 100.00

-----------+----------------------+----------

co | 126 95 | 221

| 57.01 42.99 | 100.00

-----------+----------------------+----------

Total | 615 185 | 800

| 76.88 23.13 | 100.00Pearson chi2(1) = 67.7575 Pr = 0.000

Có mối liên quan giữa trầm cảm và áp lực học tập với p<0,001.tab hocthem tramcam, chi ro

+----------------+

| Key |

|----------------|

| frequency |

| row percentage |

+----------------+TG hoc |

them sau | tramcam

gio hoc | 0 1 | Total

-----------+----------------------+----------

<2 gio | 260 91 | 351

| 74.07 25.93 | 100.00

-----------+----------------------+----------

2-3 gio | 202 40 | 242

| 83.47 16.53 | 100.00

-----------+----------------------+----------

>3 gio | 153 54 | 207

| 73.91 26.09 | 100.00

-----------+----------------------+----------

Total | 615 185 | 800

| 76.88 23.13 | 100.00Pearson chi2(2) = 8.4932 Pr = 0.014Có mối liên quan giữa trầm cảm và thời gian học them sau giờ học với p=0,014.**Câu 13:cc tramcam apluc

Proportion

| Exposed Unexposed | Total Exposed

-----------------+------------------------+------------------------

Cases | 95 90 | 185 0.5135

Controls | 126 489 | 615 0.2049

-----------------+------------------------+------------------------

Total | 221 579 | 800 0.2763

| |

| Point estimate | [95% Conf. Interval]

|------------------------+------------------------

Odds ratio | 4.096561 | 2.845046 5.889578 (exact)

Attr. frac. ex. | .7558928 | .6485119 .8302086 (exact)

Attr. frac. pop | .3881612 |

+-------------------------------------------------

chi2(1) = 67.76 Pr>chi2 = 0.0000

Những người có áp lực học tập có nguy cơ bị trầm cảm bằng 4,10 lần so với những người không có áp lực học tập với khoảng tin cậy 95% là 2,85 – 0,89.

**Câu 14:

xi: glm tramcam apluc gioi hocthem xdgd, family(binomial 1) link(logit) eformIteration 0: log likelihood = -384.89847

Iteration 1: log likelihood = -383.62817

Iteration 2: log likelihood = -383.62326

Iteration 3: log likelihood = -383.62326Generalized linear models No. of obs = 800

Optimization : ML Residual df = 795

Scale parameter = 1

Deviance = 767.2465296 (1/df) Deviance = .96509

Pearson = 802.295707 (1/df) Pearson = 1.009177

Variance function: V(u) = u*(1-u) [Bernoulli]

Link function : g(u) = ln(u/(1-u)) [Logit]AIC = .9715582

Log likelihood = -383.6232648 BIC = -4547.02------------------------------------------------------------------------------

| OIM

tramcam | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

apluc | 3.43401 .6321334 6.70 0.000 2.393934 4.92596

gioi | 1.538047 .289713 2.29 0.022 1.063246 2.224875

hocthem | .9482333 .1059336 -0.48 0.634 .7617662 1.180344

xdgd | 2.478195 .4384669 5.13 0.000 1.751993 3.505408


Trong cùng điều kiện về áp lực học tập, thời gian học thêm mỗi ngày và xung đột giáo viên thì những người nam có nguy cơ bị trầm cảm bằng 1,54 lần so những người nữ với khoảng tin cậy 95% là 1,06 – 2,22.

**Câu 15:nptrend tramcam, by(hocthem)hocthem score obs sum of ranks

1 1 351 144508

2 2 242 90536

3 3 207 85356z = -0.38

Prob > |z| = 0.704

Với p=0,704 à Không có mối liên quan có tính chất khuynh hướng giữa trầm cảm và mức độ học them mỗi ngày.
avatar
Kinh Thi

Tổng số bài gửi : 40
Join date : 07/06/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải tin học ứng dụng

Bài gửi  Kinh Thi on Mon Oct 24, 2011 9:05 am

**Câu 16tab nhomtuoi tramcam,chi co+-------------------+

| Key |

|-------------------|

| frequency |

| column percentage |

+-------------------+| tramcam

Nhom tuoi | 0 1 | Total

-----------+----------------------+----------

13-14 tuoi | 226 48 | 274

| 36.75 25.95 | 34.25

-----------+----------------------+----------

15-16 tuoi | 250 71 | 321

| 40.65 38.38 | 40.13

-----------+----------------------+----------

>= 17 tuoi | 139 66 | 205

| 22.60 35.68 | 25.62

-----------+----------------------+----------

Total | 615 185 | 800

| 100.00 100.00 | 100.00Pearson chi2(2) = 14.5148 Pr = 0.001xi: glm tramcam i.nhomtuoi, family(binomial 1) link(logit) eform

i.nhomtuoi _Inhomtuoi_1-3 (naturally coded; _Inhomtuoi_1 omitted)Iteration 0: log likelihood = -426.16301

Iteration 1: log likelihood = -425.56401

Iteration 2: log likelihood = -425.5636

Iteration 3: log likelihood = -425.5636Generalized linear models No. of obs = 800

Optimization : ML Residual df = 797

Scale parameter = 1

Deviance = 851.1271972 (1/df) Deviance = 1.067914

Pearson = 800 (1/df) Pearson = 1.003764Variance function: V(u) = u*(1-u) [Bernoulli]

Link function : g(u) = ln(u/(1-u)) [Logit]AIC = 1.071409

Log likelihood = -425.5635986 BIC = -4476.508------------------------------------------------------------------------------

| OIM

tramcam | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

_Inhomtuoi_2 | 1.337167 .2783833 1.40 0.163 .8891496 2.010927

_Inhomtuoi_3 | 2.235612 .4877727 3.69 0.000 1.457735 3.428579

------------------------------------------------------------------------------Những người từ ≥17 tuổi có nguy cơ bị trầm cảm bằng 2,24 lần so với những người từ 13 – 14 tuổi với p<0,001 và khoảng tin cậy 95% là 1,46 – 3,43. Chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nguy cơ bị trầm cảm giữa nhóm tuổi từ 15 – 16 tuổi so với nhóm tuổi từ 13 – 14 tuổi.

**Câu 17tab loaihs tramcam,chi ro+----------------+

| Key |

|----------------|

| frequency |

| row percentage |

+----------------+RECODE of |

diemtb |

(Diem |

trung binh | tramcam

hoc tap) | 0 1 | Total

-----------+----------------------+----------

<=5 | 67 29 | 96

| 69.79 30.21 | 100.00

-----------+----------------------+----------

5.1-6.9 | 260 76 | 336

| 77.38 22.62 | 100.00

-----------+----------------------+----------

7-7.9 | 145 42 | 187

| 77.54 22.46 | 100.00

-----------+----------------------+----------

>=8 | 143 38 | 181

| 79.01 20.99 | 100.00

-----------+----------------------+----------

Total | 615 185 | 800

| 76.88 23.13 | 100.00Pearson chi2(3) = 3.2665 Pr = 0.352

xi: glm tramcam i.loaihs, family(poisson) link(log) eform

i.loaihs _Iloaihs_1-4 (naturally coded; _Iloaihs_1 omitted)Iteration 0: log likelihood = -466.45187

Iteration 1: log likelihood = -454.73919

Iteration 2: log likelihood = -454.71828

Iteration 3: log likelihood = -454.71828Generalized linear models No. of obs = 800

Optimization : ML Residual df = 796

Scale parameter = 1

Deviance = 539.4365677 (1/df) Deviance = .6776841

Pearson = 614.9999962 (1/df) Pearson = .7726131Variance function: V(u) = u [Poisson]

Link function : g(u) = ln(u) [Log]AIC = 1.146796

Log likelihood = -454.7182838 BIC = -4781.514------------------------------------------------------------------------------

| OIM

tramcam | IRR Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

_Iloaihs_2 | .7487685 .1634317 -1.33 0.185 .4881553 1.148516

_Iloaihs_3 | .7434999 .1795091 -1.23 0.220 .4632 1.19342

_Iloaihs_4 | .6949895 .1713661 -1.48 0.140 .4286417 1.12684

------------------------------------------------------------------------------

Không có mối liên quan giữa trầm cảm và các mức độ phân loại về điểm học tập của học sinh.**Câu 18cs tramcam apluc,by(gioi)Gioi tinh | RR [95% Conf. Interval] M-H Weight

-----------------+-------------------------------------------------

nu | 2.782631 2.020343 3.832534 14.13357

nam | 2.5 1.718041 3.637865 11.18699

-----------------+-------------------------------------------------

Crude | 2.76546 2.168633 3.526539

M-H combined | 2.65776 2.083476 3.39034

-------------------------------------------------------------------

Test of homogeneity (M-H) chi2(1) = 0.181 Pr>chi2 = 0.6703di (2.65776 - 2.76546) / 2.65776 * 100

-4.0522846Vì p=0,6703 > 0,05 nên giới tính không phải là biến tương tác. Sự khác biệt giữa PR thô và PR kết hợp = 4.05% < 10% à Giới tính không phải là biến tương tác. Vậy, những người có áp lực học tập có tỷ lệ bị trầm cảm bằng 2,77 lần những người không có áp lực học tập với khoảng tin cậy là 2,17 – 3,53.


**Câu 19

list maso diemtc gioi nhomtuoi hocthem xdgd xdgv apluc metmoi if maso==263+------------------------------------------------------------------------------------+

| maso diemtc gioi nhomtuoi hocthem xdgd xdgv apluc metmoi |

|------------------------------------------------------------------------------------|

| 263 49 nu 15-16 tuoi <2 gio luon luon doi khi co 20 |

+------------------------------------------------------------------------------------+

**Câu 20count if hocthem==1 & diemtb>7.5

111
avatar
Kinh Thi

Tổng số bài gửi : 40
Join date : 07/06/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải tin học ứng dụng

Bài gửi  Kinh Thi on Mon Oct 24, 2011 9:07 am

Anh chị vào hộp thư lớp hoặc nhấp chuột vào đây để tải về
avatar
Kinh Thi

Tổng số bài gửi : 40
Join date : 07/06/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải tin học ứng dụng

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết